เงื่อนไขโปรโมชั่น FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563