โปรโมชั่น “FINN MOBILE July PAY DAY promotion” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2565