โปรโมชั่น FINN MOBILE “HIMAY” ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565