โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2565