โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ หรือย้ายเบอร์เดิม ระหว่างวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2565