โปรโมชั่น “January 2022 Mid-Month Sale” ระหว่างวันที่ 12- 21 มกราคม 2565