โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564