โปรโมชั่น “Loy Kratong Sale 2021” วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2564