โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564