โปรโมชั่น “FINN Special” ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2564