โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566