โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566