โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565