โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565